Make your own free website on Tripod.com
Bahasa Banjar

Bahasa Banjar adalah sebuah bahasa Austronesia yang dipertuturkan di Kalimantan Selatan.

Bahasa Banjar merupakan anak cabang bahasa yang berkembang dari Bahasa Melayu. Asal bahasa ini berada di propinsi Kalimantan Selatan yang terbagi atas Banjar Kandangan, Amuntai, Alabiu, Kalua, Alai dan lain-lain. Bahasa Banjar dihipotesakan sebagai bahasa proto Malayik, seperti halnya bahasa Minangkabau dan bahasa Serawai (Bengkulu).

Selain di Kalimantan Selatan, Bahasa Banjar juga menjadi bahasa lingua franca di daerah lainnya, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur,juga digunakan di daerah kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dimana bahasa ini dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku.

Bahasa Banjar banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu, Jawa dan bahasa-bahasa Dayak.

Bahasa Banjar atau sering pula disebut Bahasa Melayu Banjar terdiri atas dua kelompok dialek yaitu;
Bahasa Banjar Hulu merupakan dialek asli yang dipakai di wilayah Banua Enam yang merupakan bekas Afdelling Oloe Soengai yang meliputi kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.

Puak-puak suku Banjar di Hulu Sungai dengan dialek-dialeknya masing-masing relatif bersesuaian dengan pembagian administratif pada jaman kerajaan Banjar dan Hindia Belanda yaitu menurut Kalurahan atau kota Kawedanan (distrik) pada masa itu, dimana pada jaman sekarang sudah berbeda. Puak-puak suku Banjar tersebut misalnya :
Kelua, Amuntai, Alabio, Negara dan Margasari merupakan kelompok Batang Banyu, sedangkan Tanjung, Balangan, Kandangan, Rantau merupakan kelompok Pahuluan. Daerah Oloe Soengai dahulu merupakan pusat kerajaan Hindu, dimana asal mula perkembangan bahasa Melayu Banjar.

Mengingat orang-orang Banjar yang berada di Sumatera dan Malaysia Barat mayoritas berasal dari wilayah Hulu Sungai (Banua Enam), maka bahasa Banjar yang dipakai merupakan campuran dari dialek Bahasa Banjar Hulu menurut asal usulnya di Kalimantan Selatan.

Dialek bahasa Banjar Hulu juga dapat ditemukan di kampung-kampung (handil) yang penduduknya asal Hulu Sungai seperti di Kecamatan Gambut, Aluh-aluh, Tamban yang terdapat di wilayah Banjar Kuala.

Dialek Bahasa Banjar Kuala yaitu bahasa yang dipakai di wilayah Banjar Kuala yaitu bekas Afdelling Banjarmasin yang meliputi Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, serta kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Pemakaiannya meluas hingga wilayah pesisir bagian tenggara Kalimantan (bekas Afdelling Kota Baru) yaitu kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru sampai ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Bahasa Banjar Kuala dituturkan dengan logat datar tanpa intonasi tertentu, jadi berbeda dengan bahasa Banjar Hulu dengan logat yang kental (ba-ilun). Dialek Banjar Kuala yang asli misalnya yang dituturkan di daerah Kuin, Sungai Jingah, Banua Anyar dan sebagainya di sekitar kota Banjarmasin yang merupakan daerah awal berkembangnya kesultanan Banjar. Bahasa Banjar yang dipakai di Kalimantan Tengah cenderung menggunakan logat Dayak, sehingga keturunan Jawa yang ada di Kalteng, lebih menguasai bahasa Banjar berlogat Dayak daripada bahasa Dayak itu sendiri yang sukar dipelajari.

Karena kedudukannya sebagai lingua franca, pemakai bahasa Melayu Banjar lebih banyak daripada jumlah suku Banjar itu sendiri. Pemakaian bahasa Melayu Banjar dalam percakapan dan pergaulan sehari-hari di daerah ini lebih dominan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Berbagai suku di Kalimantan Selatan dan sekitarnya berusaha menguasai bahasa Banjar, sehingga dapat pula kita jumpai bahasa Banjar yang diucapkan dengan logat Jawa atau Madura yang masih terasa kental seperti yang kita jumpai di kota Banjarmasin.

Bahasa Banjar Hulu vs Bahasa Banjar Kuala Aksara

Penulisan bahasa Banjar pada jaman dahulu dalam aksara Arab Melayu (Jawi) misalnya;
Hikayat Banjar

Hikayat Banjar pernah diteliti oleh Johannes Jacobus Ras, orang Belanda kelahiran Rotterdam tahun 1926 untuk disertasi doktoralnya di Universitas Leiden. Promotornya adalah Dr. A. Teeuw.

Sepenggal kisah dalam Hikayat Banjar :

'Maka ditjarinya Raden Samudera itu. Dapatnja, maka dilumpatkannja arah parahu talangkasan. Maka dibarinja djala katjil satu, baras sagantang, kuantan sabuah, dapur sabuah, parang sabuting, pisau sabuting, pangajuh sabuting, bakul sabuah, sanduk sabuting, pinggan sabuah, mangkuk sabuah, badju salambar, salawar salambar, kain salambar, tikar salambar. Kata Aria Taranggana: "Raden Samudera, tuan hamba larikan dari sini karana tuan handak dibunuh hua tuan Pangeran Tumanggung. Tahu-tahu manjanjamarkan diri. Lamun tuan pagi baroleh mandjala, mana orang kaja-kaja itu tuan bari, supaja itu kasih. Djangan tuan mangaku priaji, kalau tuan dibunuh orang, katahuan oleh kaum Pangeran Tumanggung. Djaka datang ka bandar Muara Bahan djangan tuan diam di situ, balalu hilir, diam pada orang manjungaian itu: atawa pada orang Sarapat, atawa pada orang Balandean, atawa pada orang Bandjarmasih, atawa pada orang Kuwin. Karana itu hampir laut maka tiada pati saba ka sana kaum Pangeran Tumanggung dan Pangeran Mangkubumi, kaum Pangeran Bagalung. Djaka ada tuan dangar ia itu ka sana tuan barsambunji, kalau tuan katahuannja. Dipadahkannja itu arah Pangeran Tumanggung lamun orang jang hampir-hampir itu malihat tuan itu, karana sagala orang jang hampir itu tahu akan tuan itu. Tuan hamba suruh lari djauh-djauh itu". Maka kata Raden Samudera: "Baiklah, aku manarimakasih sida itu. Kalau aku panjang hajat kubalas djua kasih sida itu." Maka Raden Samudera itu dihajutkannja di parahu katjil oleh Aria Taranggana itu, sarta air waktu itu baharu bunga baah. Maka Raden Samudera itu bakajuh tartjaluk-tjaluk. Bahalang-halang barbudjur parahu itu, karana balum tahu bakajuh.''''''' (J.J. Ras, Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography)

Undang-Undang Sultan Adam 1825

Naskah Undang-Undang Sultan Adam 1825, disalin ulang oleh Artum Artha dan dicetak oleh penerbit Murya Artha di Banjarmasin tahun 1988. Undang-Undang ini ditetapkan pada jam 09.00 pagi hari Kamis tanggal 15 Muharram 1251 H oleh Sultan Adam. Dalam Undang-Undang itu diatur secara pokok mengenai keyakinan dan ibadah, masalah kehidupan bermasyarakat, seperti penggunaan tanah, masalah suami isteri, dakwah, keadilan, sampai pada tugas-tugas pokok pejabat kerajaan. Sebagai contoh dari isi Undang-Undang tersebut, Pasal Pertama, misalnya menyebutkan seluruh rakyat wajib menganut I'tikad Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan dalam pasal kedua disebutkan keharusan membuat langgar di tiap kampung.

Ketika ditemukan oleh Kapten Belanda, kemudian disalin dalam tulisan Latin. Salah satu pasal bunyinya yaitu; " Adapoen perkara jang partama akoe soeroehkan sakalian ra'jatkoe laki-laki dan bini-bini baratikat dalal al soenat waldjoemaah dan djangan ada saseorang baratikat dengan atikat ahal a'bidaah maka siapa-siapa jang tadangar orang jang baratikat lain daripada atikat soenat waldjoemaah koesoeroehkan hakim itoe manoebatkan dan mangadjari taikat yang batoel lamoen anggan inja daripada toebat bapadah hakim itoe kajah diakoe."

Perbandingan Bahasa Banjar dan Bahasa-bahasa di Kalimantan

Bahasa Banjar vs Bahasa Dayak Maanyan
Bahasa Banjar vs Bahasa Dayak Bakumpai
Bahasa Banjar vs Bahasa Dayak Ngaju
Bahasa Banjar vs Bahasa Dayak Bukit
Bahasa Banjar vs Bahasa Kutai
Perbandingan Bahasa Banjar dengan Bahasa Jawa
*Sumber : Wikipedia Indonseia